Close

Questo sito utlizza cookie. Pu˛ leggere come li usiamo nella nostra Privacy Policy.

I lezioni

Quannu ci sunnu elezioni tutti amici addivintamu
ca faciti a risatedda e strinciti a tutti i manu.
Quannu supra u palcu siti cchi¨ un finiti di parrari
ca diciti tanti cosi e nun li faciti mai.
Cu li duna lu travagghiu cu avumenta a pinsioni
Ŕ sti cuosi li sintiemu quannu ci sunnu i lezioni.
E nuvatri puvurieddi ca pulitica nun capiemu
tuttu chiddu chi diciti e nuvatri ci cridemu.
Quannu u votu nui vi damu e cuntienti tutti siti
quannu ccieni di bisognu poi nuddu vi viriti.
Avi cchiu ri cinquant'anni chi sta musica sintiemu
quannu cci sunnu i lezioni poi arrieri niviremu.

A signurina

Sta signurina mia mi insulta troppu assai
pi forza poesii mi voli fari cuntari.
Ma iu nun haiu ciatu nemmenu pi parrari
l'haiu sempri d'apressu nin mu puozzu liberari.
Mi facissi a diggiriri chiddu chi m'haiu manciatu
ca quannu a diggirutu ci cuntu u risuttatu.
Sintissi, signurina chiddu chi cciÓ cuntari
iu nun sugnu poeta ma la fazzu scialari.

 

 

 

 

 

U piscaturi

Cieni u vecchiu piscaturi ca Ŕ addiccatu alli dinari,
notti e ghiornu chi travagghia u nun s'addiverti mai.
E' ghittatu sempri a mari, sia chi raiuli o cu tartaruni
cu panaru ntÓ lu vrazzu sempri uncuntrati nt˛ stratuni.
Comu arriva a la siggenza stÓ nanticchia e si la penza.
Poi si mietti a litigari picchi i pisci nun ci vu˛ pisari.
S'innacchiana versu nsusu picchi iddu Ŕ curiusu,
si li vinni a picca a picca pi guadagnari n'atra nticchia.
e i riattieri sunnu siddiati picchi i pisci li vuoli pagati
e pani a iddi nun ci ni fÓ abbuscari
e quachi ghiornu lu fannu arristari.

 

 

 

 

 

 

Contatore sito